Klachtenprocedure

Klacht over je scriptiebegeleider?

Heb je ondanks al onze inspanningen toch een klacht over je scriptiebegeleider? Studenten die ontevreden zijn over de dienstverlening kunnen gecompenseerd worden met een aantal uur gratis scriptiecoaching.

Klachtenprocedure

Mocht je desondanks een klacht hebben, dan is dit de klachtenprocedure:

  1. Scriptiehulpdiensten tussen student en scriptiebegeleider worden beheerst door het Nederlands recht.
  2. Het indienen van een klacht geeft student of scriptiebegeleider niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
  3. Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen student en de scriptiebegeleider, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken. Indien noodzakelijk kunnen ze daarbij de bemiddeling inroepen van senior scriptiecoach van de Scriptiestudio.nl Marc Draijer.
  4. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. Studenten kunnen zich bij elke klacht schriftelijk wenden tot Marc Draijer, eigenaar van de Scriptiestudio.nl op Het Zwanevlot 148, 7206CH, Zutphen. Hij zal ervoor zorg dragen dat de klacht wordt doorgezonden naar de scriptiebegeleider.
  5. Na ontvangst van de klacht zendt de scriptiebegeleider binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging aan student waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de klacht maximaal twee maanden.
  6. Teneinde het geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.
  7. Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
  8. Klachten worden door de scriptiebegeleider vertrouwelijk behandeld.
  9. Klachten worden geregistreerd voor de duur van maximaal een jaar na uitkomst van de procedure.