Algemene Voorwaarden de Scriptiestudio

1 Algemene Voorwaarden Scriptiehulp

 1. 1.1  Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘Opdrachtnemer’: de scriptiebegeleid(st)er die deze voorwaarden hanteert en onder ‘Opdrachtgever’ de student die de scriptiehulp inroept.
 2. 1.2  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 3. 1.3  Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst tot scriptiehulp

 1. 2.1  Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. 2.2  Een offerte wordt tot overeenkomst als Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer bevestigt, hetzij schriftelijk, per e-mail of door iDeal- of PayPal- betaling van de factuur via de website van de Scriptiestudio.nl.
 3. 2.3  De opdrachtgever heeft een bedenktijd van 14 dagen na betaling van de factuur van de Scriptiestudio voor het bestelde aantal begeleidingsuren, waarbinnen Opdrachtgever mag afzien van de overeenkomst mits de bestelde en betaalde uren nog niet zijn besteed door de Scriptiestudio. Wanneer Opdrachtgever onder die voorwaarde en binnen de bedenktermijn van 14 dagen per e-mail aangeeft te willen afzien van de opdracht, c.q. scriptiebegeleiding door de Scriptiestudio, zal de Scriptiestudio het factuurbedrag terugstorten aan Opdrachtgever.

3 Prijs

3.1 In de prijsopgave genoemd in de offerte zijn tevens begrepen overige kosten (fotokopieën, assessments, voorbereidingstijd) en voorschotten.

4 Vertrouwelijkheid

 1. 4.1  Behoudens wettelijk voorschrift is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. Privacygegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de gegevens van de Opdrachtgever, waaronder een beveiligde webserver. Evenzo zal de Opdrachtgever, zonder instemming van Opdrachtnemer, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Opdrachtnemer.
 2. 4.2  Het gestelde in lid 4.1 geldt niet voor gegevens die gebruikt kunnen worden voor interne opleidingsdoeleinden van opdrachtnemer en wetenschappelijk onderzoek. Indien Opdrachtnemer de gegevens van Opdrachtgever hiervoor gebruikt, verplicht Opdrachtnemer zich deze gegevens te anonimiseren. Opdrachtgever kan te allen tijde aangeven dat zijn of haar gegevens hier niet voor mogen worden gebruikt, waarop Opdrachtnemer zich hiertoe verplicht.

5 Intellectueel eigendom

 1. 5.1  Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.
 2. 5.2  De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
 3. 5.3  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6 Betalingsvoorwaarden

6.1 De scriptiehulp door de Scriptiestudio vindt pas plaats wanneer de betaling vooraf d.m.v. iDeal of PayPal is voldaan.

7 Duur van de opdracht

 1. 7.1  De uren scriptiebegeleiding die Opdrachtgever afneemt zijn beperkt beschikbaar, te weten één maand voor losse uren scriptiebegeleiding en drie maanden bij afname van ten minste vijf uur begeleiding.
 2. 7.2  Bij bepaling van de beschikbaarheid van de uren begeleiding wordt het eerste begeleidingsgesprek als startdatum genomen voor de berekening van voornoemde perioden.
 3. 7.3  De opdracht wordt beëindigd door het enkele verstrijken van deze periode, ongeacht het aantal uren scriptiebegeleiding dat daadwerkelijk is afgenomen. Eventuele resterende uren scriptiebegeleiding worden niet gerestitueerd of gecompenseerd.

8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. 8.1  Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
 2. 8.2  Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen vanwege omstandigheden die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn. De beschikbaarheidstermijn van de uren begeleiding wordt verlengd evenredig met de periode van uitstel van de werkzaamheden.
 3. 8.3  Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
 4. 8.4  Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt door overmacht van de Opdrachtnemer kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade, maar wel recht op restitutie van resterende uren scriptiebegeleiding.

8.5 In geval van overmacht van de Opdrachtgever kan de beschikbaarheid van de uren scriptiebegeleiding eenmalig worden verlengd met een termijn van maximaal vier weken.

9 Wijziging van de opdracht

 1. 9.1  Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals aanpassing van de opdracht.
 2. 9.2  Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Dit gebeurt in onderling overleg waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid krijgt om via de website van Opdrachtnemer aanvullende begeleidingsuren in te kopen.

10 Tevredenheidsgarantie/Beëindiging van de opdracht

10.1 Opdrachtgever heeft een tevredenheidsgarantie bij afname van minimaal 5 uur scriptiebegeleiding. Hieronder wordt verstaan dat indien Opdrachtgever aantoont dat de kwaliteit van de geleverde scriptiebegeleiding niet overeenkomt met de op de website gewekte verwachtingen Opdrachtgever gecompenseerd kan worden met 1 uur gratis scriptiebegeleiding door de senior scriptiecoach van de Scriptiestudio.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer spant zich in de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door Opdrachtnemer naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen

van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan hij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door hem verrichte studies en verstrekte adviezen. Opdrachtgever komt dan ook geen enkele aanspraak toe in verband met de beoordeling van de kwaliteit (het cijfer) van de door hem/haar zelf te schrijven scriptie door de beoordelende onderwijsinstelling. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever, maar geen resultaatverplichting.

11.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aantoonbaar aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

 1. 11.2a  Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 2. 11.2b  Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 3. 11.2c  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Opdrachtnemer over de laatste drie maanden.
 4. 11.2d  De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien het door Opdrachtgever te betalen honorarium in het kader van de opdracht gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

11.4 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer die geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

12 Geschillen en klachten

12.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht.

12.2 Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

12.3 Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.

12.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen dat schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.

12.5 Na ontvangst van de klacht zendt Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging aan Opdrachtgever waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de klacht maximaal vier weken.

12.6 Teneinde het geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling, te weten: mw. drs. A. Louter (info@louterpromoveren.nl). De uitspraak van deze onafhankelijke deskundige is bindend voor beide partijen. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.

12.7 Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

13 Invulling van begeleidingsuren

13.1 Voor begeleidingsgesprekken via Skype of telefoon geldt een half uur inleestijd voor opdrachtnemer.

13.2 Het aantal pagina’s dat kan worden gelezen en van feedback worden voorzien door opdrachtnemer is afhankelijk van het niveau en de complexiteit van de tekst en kan niet van tevoren worden vastgelegd.

13.3 Opdrachtnemer geeft in de eerste plaats feedback op de rode draad/grote lijn van de scriptie, vervolgens op de structuur en logica en als laatste op de taal. Opdrachtnemer geeft in principe geen statistiekbegeleiding tenzij anders aangegeven in de offerte. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde zelf de scriptie te schrijven en eventueel (literatuur)onderzoek zelf uit te voeren. Voorts is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor een correcte bronvermelding en de scriptie en vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor aanspraken/beschuldigingen in verband met plagiaat en/of fraude indien Opdrachtgever (zonder bronvermelding) teksten of delen van tekst van anderen overneemt c.q. kopieert.